Våra områden Skogen | Lantbruket | Fastigheter | Upplevelser

tree-divider

Skogen

Skogen på Häckeberga omfattar ca 2400 ha produktiv skogsmark. Häckeberga Säteri AB har 5 egna anställda i skogsbruket samt ett stort antal entreprenörer. Skogsförvaltningen drivs gemensamt med godsen Björnstorp, Skabersjö och Näsbyholm med en gemensam areal på ca 7000 ha.

Produktionen är intensiv där miljötänkandet är en naturlig och viktig del. Här sker en övergång från traditionell barr till nyare trädslag som lärk, douglasgran, sitkagran, hybridasp och poppel. Tanken med detta är att öka produktionen samt minska omloppstiden och bli mer flexibel bl.a. med hänsyn till klimateffekter. Skogsarealen består till hälften av löv och hälften barr. Huvuddelen är bok, gran och lärk. Godset avverkar ca 15000 m3/år.

Lantbruket

I Lantbruket samverkar växtodlingen tätt med den betesbaserade nötköttsproduktionen.

Växtodlingen omfattar 850 ha under egen plog varav 230 ha är ekologisk. Betet omfattar 280 ha, varav hälften är naturbete. Växtföljden är traditionell med höstraps, höstvete, vårkorn och rödsvingel. Bearbetningen sker till 1/3 minimerat och 2/3 konventionellt.

Spannmålshanteringen har byggts upp med en anläggning för legolagring och torkning. 5000 ton kan lagras i silo plus 1000 ton i planlager. Torken klarar 15 ton/timme.

De flesta sysslor klarar maskinparken själv men vi hyr även in vissa körslor.

Ekologisk köttproduktion

2016 startade vi en ny inriktning med betesbaserad, ekologisk nötköttsproduktion. Denna drivs i Ekoberga AB.

Idag har vi ca 100 dikor för egen uppfödning. Rasen är i huvudsak Aberdeen Angus. Tanken är att djuren bl.a. ska beta den mark som inte lämpar sig för traditionell växtodling av olika orsaker.

Verksamheten är i en uppbyggnadsfas och målet är att erbjuda högkvalitativt kött till er konsumenter.

Fastigheter Bevarar och utvecklar

Fastighetsförvaltningen är omfattande. Vårt mål är att ta vara på och utveckla ”husen” på långsiktigt bästa sätt. Vi vill erbjuda rätt standard till rätt pris.

Här finns ca 45 hyresbostäder av varierande storlek där alla hyrs ut för permanentboende, kontorslokaler och ekonomibyggnader där ytan utgör 15000 m2.

Till största delen används ekonomibyggnaderna i den egna verksamheten men 15 av dessa lokaler hyrs ut. 

Om man är intresserad av att hyra bostad eller annan lokal på Häckeberga kan man skicka en intresseanmälan där det framgår kontaktuppgifter och övrig information som underlättar för oss att hitta rätt objekt till er. För bostäderna underlättar det att man uppger önskemål om storlek och antal rum. Familjeförhållande och om ev. husdjur finns eller om ekonomibyggnader eller uthus önskas. Intresseanmälningarna behåller vi i sex månader. Om något blir ledigt under denna tid och passar era önskemål så tar vi kontakt med er. I annat fall får man förnya sin intresseanmälan.

Flertalet av byggnaderna är uppförda under 1800-tal och tidigt 1900-tal. Vi ser dem som viktiga inslag i landskapet och gör mycket för att bevara dem. Åldern innebär dock ökade underhållskostnader. Under de senaste 15 åren har vi förbättrat uppvärmningsmöjligheterna. Flertalet bostäder har nu fjärrvärme från våra flispannor eller jordvärme. Vattenförsörjningen kommer via djupborror och grävda brunnar.

Intresseanmälan för fastigheter

Upplevelser Fiske | MTB-cykling

Fiske

Vårt mål är att ha ett bra fiskevatten och en sjö ren från skräp. För att återskapa ett bra fiskevatten tillåter vi endast fiske från våra roddbåtar. Vi gör dock ett undantag. Genarps barn och ungdomar får lov att meta mellan slussarna vid Häckeberga Gård.

Du kan hyra din roddbåt för fiske i Häckebergasjön under juli-mars på Häckeberga Slott, 040-480440 mån-fre, kl. 09.00-15.00

Om det blir is på sjön tar vi upp båtarna. Båtarna läggs i igen när risken för ny isbildning är över.Vi har tre roddbåtar

Båthyran är 500 kr/båt, max 3 pers/båt.

Fiskeregler

  • Fiske är endast tillåtet från våra båtar, vilka man hyr på Häckeberga Slott
  • Man får inte fiska från egen båt, flytring eller vadarstövlar
  • Motor är inte tillåtet p.g.a. naturreservat, gäller även elmotor.
  • Ispilke är inte tillåtet
  • All fisk återutsätts
  • Man plockar upp sitt skräp efter sig
  • Ingen båtuthyrning under april t.o.m. juni p.g.a. fågelskydd.

 MTB-cykling

Välkommen att cykla på Romeleåsens cirka 3 mil långa MTB-spår. Det finns flera slingor att välja mellan. Den norra kallas Björnstorp och den södra Häckeberga. Söder om Genarp finns den kortare Risenslingan.

Med utgångspunkt från Genarps IP är slingan norrut över Björnstorp ca 14 km lång. Här kan du förvänta dig härliga stigar, stärkande höjdmeter och fina utförslöpor. Den söderut gående Häckeberga slingan är ca 16 km och består av singeltracks och grusvägar i småkuperad terräng med varierande natur. Risenslingan är ca 6 km lång och består av inspirerande singeltracks. Häckebergaslingan är den enklare av spåren på Romeleåsen.

Mountainbikespåret är markerat med vita färgmarkeringar och cykelsymboler.

Lämpliga startplatser är markerade på kartan nedan med P.

Påkalla uppmärksamheten i god tid vid möte med ryttare och vandrare. Hästar blir lätt skrämda om de överraskas av cyklister. Lämna företräde där MTB-spåret korsar ridvägar och strövstigar. Var aktsam där spåret korsar bilvägar. Var vänlig håll avstånd gentemot skogsmaskiner och respektera de hänvisningar som kan förekomma vid skogsarbeten.

Spåret går på såväl privat som offentligt ägd mark och delvis genom naturreservat. Spåret har tillkommit genom välvilligt inställda markägare i samarbete med lokala cykelintressenter. Observera skyltningen och cykla bara på de markerade stigarna.

Om du har frågor eller synpunkter på spåret kontakta:

  • Länsstyrelsen i Skåne 010-224 10 00 
  • Lunds kommun 046-35 50 00